Tuesday, October 25, 2016 - 08:00 to 09:15
Goa, India