Tuesday, April 5, 2005 - 08:00 to 09:15
Damascus, Syria

April 5 - 7